นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทย พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่น ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "…เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม..."

ไบโอดีเซล

เกี่ยวกับโครงการ
เนื่องด้วยการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำให้ความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้กันคือน้ำมันปิโตรเลียม มีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรทางธรรมชาติมีอยู่จำกัด เราจึงต้องแสวงหาแหล่งเชื้อเพลิงและพลังงานจากทรัพยากรแหล่งใหม่ที่มีอยู่ เพื่อทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ผลิตพลังงานทดแทนจากพืชผลการเกษตร ซึ่งมีทั้งแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และพลังงานทดแทนอื่นๆ ซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นและมีพระราชดำริให้เตรียมรับกับปัญหาค่ารถและมันอพงมาเป็นเวลานานแล้ว
 
การดำเนินโครงการ
การผลิตไบโอดีเซลเป็นการผลิตเชื้อเพลิงดีเซลจากทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย โดยมีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลจากปิโตรเลียมมากและสามารถใช้แทนกันได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม และยังได้ให้ผู้แทนพระองค์ยื่นจดสิทธิบัตร "การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล" วิธีการผลิตไบโอดีเซล คือการนน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ รวมทั้งน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหาร มาผสมกับเมทานอลหรือเอทานอล จะได้สารเอสเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมาก และในกระบวนการผลิตยังได้กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้อีกด้วย 
 
คุณค่าต่อสังคมไทย
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตค่ารถและค่าน้ำมันจะแพงขึ้น พระองค์จึงทรงได้มีพระราชกระแสให้คิดค้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันจาก ปิโตรเลียมได้ ซึ่งในปัจจุบัน พลังงานทางเลือกเหล่านี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางค่าใช้จ่ายของพสกนิกรชาวไทยได้เป็นอย่างดี ลดภาระการน้ำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยลดค่าใช้จ่ายลงไป อีกทั้งยังเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
 
แหล่งที่มา
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5